×

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙA

Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας εργαστηρίου:

ΦΕΚ 1828/ 13-5-2020 τ.Β΄

Περιγραφή

Το εργαστήριο καλύπτει ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας με έμφαση την Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική, Διεθνή Οικονομικά, Μικροοικονομική συμπεριλαμβανομένης της Βιομηχανικής Οργάνωσης, Εφαρμοσμένα Αγροτικά Οικονομικά και την Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική.


Σκοπός:

Το εργαστήριο έχει σκοπό:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
4. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α’ 53).


Ερευνητικές δραστηριότητες:
H εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών και τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, η εκπόνηση κλαδικών μελετών σε περιφερειακό επίπεδο και ιδιαίτερα σε κλάδους ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την περιφέρεια όπως εναλλακτικού τουρισμού, προώθησης τοπικών προϊόντων κτλ., η εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων ανάπτυξης (master plans), η σύνταξη οικονομικών εκθέσεων, η παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και η πάσης φύσεως υποστήριξη τοπικών, εθνικών ή Ευρωπαϊκών φορέων σε θέματα που αφορούν το σχεδιασμό αναπτυξιακών πολιτικών σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα.
H ανάλυση στατιστικών δεδομένων και οι προβλέψεις χρονολογικών σειρών σε τοπικό περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Η ανάλυση των οικονομικών δυνατοτήτων και περιορισμών (SWOT analysis) μιας περιοχής και η εκπόνηση μελετών τοπικών αγορών εργασίας.
Η οικονομική ανάλυση του Ευρωπαϊκού χώρου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και η παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων της οικονομικής ολοκλήρωσης και των διαρθρωτικών και τομεακών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
H ενίσχυση και υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.


Ερευνητικά Έργα:

  •  «Πολιτικές τουρισμού και η χρονική αποτελεσματικότητα τους στην Ελλάδα και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Ένας Οδηγός Τουριστικής πολιτικής για Ιδιωτικούς και Κρατικούς φορείς», ΕΣΠΑ, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, (2020-2023) (το ερευνητικό έργο αποτελεί αυτοτελές πακέτο εργασίας [ΕΕ4] στο Τεχνικό Δελτίο με τίτλο «Νέες τεχνολογίες και καινοτόμες προσεγγίσεις σε σχέση με την Αγροδιατροφή και τον Τουρισμό για την ενίσχυση της περιφερειακής αριστείας στην Δυτική Μακεδονία».
  • “Μέτρηση της Τεχνολογικής Προόδου με την Προσέγγιση της Πλήρους Ισορροπίας των Κλάδων: η περίπτωση της Ελληνικής Οικονομίας”, ΕΛΚΕ ΠΔΜ (2018-2021)
  • “Υιοθέτηση των Κοινωνικών δικτύων και η επίδρασή τους στη λειτουργικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών”, ΕΛΚΕ ΠΔΜ (2018-2021)

Εργαστηριακή Υποδομή:
Άμεση πρόσβαση μέσω internet υψηλής ταχύτητας οπτικής ίνας 1GB σε βάσεις στατιστικών δεδομένων που αφορούν τα οικονομικά, δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά κρατών και περιφερειών καθώς και τις τεχνικές και κοινωνικές υποδομές σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο καθώς και σε διεθνείς τράπεζες πληροφοριών που αφορούν τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα. Οι βάσεις δεδομένων αφορούν τα εξής: α) Χρονολογικές σειρές οικονομικών, δημογραφικών, διαρθρωτικών και μακροοικονομικών στοιχείων, καθώς και στοιχείων απασχόλησης, ανεργίας, επενδύσεων και υποδομών για το σύνολο της χώρας (ΕΛΣΤΑΤ), β) Διεθνείς βάσεις δεδομένων με οικονομικά, δημογραφικά, διαρθρωτικά και μακροοικονομικά στοιχεία, καθώς και στοιχεία τεχνικών και κοινωνικών υποδομών για όλες τις χώρες του κόσμου και ειδικά τις χώρες της ΕΕ (UN, World Bank, OECD, Eurostat, IMF, Espon, WIIW, ITC, APEC), γ) Βάσεις δεδομένων με οικονομικά, δημογραφικά και διαρθρωτικά στοιχεία για τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο NUTS II και NUTS III (Regio database)


Σύγχρονη υπολογιστική υποδομή.

Σύγχρονα υπολογιστικά προγράμματα Οικονομετρικής και Στατιστικής Ανάλυσης (Eviews, SPSS, STATA)


Υπηρεσίες:
Επιχειρησιακά Σχέδια Δήμων
Ειδικές αναπτυξιακές μελέτες
Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς σε θέματα παραγωγικής συγκρότησης, περιφερειακής εξειδίκευσης, περιφερειακής συνοχής, περιφερειακών εισροών-εκροών, οικονομικών σχέσεων και αναπτυξιακής πολιτικής, τουριστικής ανάπτυξης


Προσωπικό:

Όνομα και Επίθετο Ιδιότητα – Θέση E-mail Βιογραφικό Σημείωμα
Νικόλαος Τσούνης Διευθυντής Καθηγητής ntsounis@uowm.gr https://econ.uowm.gr/tsounis-nikolaos/
Βλάχβεη Ασπασία Αν. Διευθύντρια Καθηγήτρια avlahvei@uowm.gr https://econ.uowm.gr/vlahvei-aspasia/
Μονοβασίλης Θεόδωρος Καθηγητής tmonovasilis@uowm.gr https://econ.uowm.gr/monovasilis-theodoros/
Δριτσάκη Χάιδω Καθηγήτρια cdritsaki@uowm.gr https://accfin.uowm.gr/dritsaki-chaido/
Αγιομυργιανάκης Γεώργιος Καθηγητής georgeagios@hmu.gr Βιογραφικό Σημείωμα 
Ράνια Νόττα Καθηγήτρια  ournotta@ihu.gr Βιογραφικό Σημείωμα 
Σίσκου Θωμάς Επίκουρος Καθηγητής tsiskou@uowm.gr https://econ.uowm.gr/siskoy-thomas/
Τσινασλανίδης Πρόδρομος Επίκουρος Καθηγητής ptsinaslanidis@uowm.gr https://econ.uowm.gr/prodromos-tsinaslanidis/
Κορωνάκη Ειρήνη Επίκουρος Καθηγήτρια ekoronaki@uowm.gr https://econ.uowm.gr/eirini-koronaki/
Τσιτούρας Αντώνιος Επίκουρος Καθηγητής atsitouras@uowm.gr https://econ.uowm.gr/tsitoyras-antonis/
Μελίνα Δριτσάκη Επίκουρος Καθηγητής mdritsaki@uowm.gr https://econ.uowm.gr/dritsaki-melina/
Λασπίτα Σταυρούλα Επίκουρος Καθηγητής slaspita@uowm.gr https://econ.uowm.gr/stavroula-laspita/
Μαρκόπουλος Λάζαρος ΕΤΕΠ lmarkopoulos@uowm.gr https://econ.uowm.gr/markopoulos-lazaros/
Δημητριάδης Ηλίας ΕΤΕΠ idimitriadis@uowm.gr https://econ.uowm.gr/dimitriadis-ilias/

Εμπειρία σε συγκεκριμένους τομείς / ερευνητικές εκροές εργαστηρίου


Labour market-Human Capital 

Agiomirgianakis,G., Bertsatos, G., Tsounis,N., (2019), ‘Gender Wage Gaps and Economic Crisis in Greece’, International Review of Applied Economics, 33(2):254-276 DOI:10.1080/02692171.2018.1485633

 Agiomirgianakis,G., Lianos, T., Tsounis,N., (2019), ‘Returns to Investment in Distance Learning: the case of Greece’, International Business Research, 12(3):94-100. doi:10.5539/ibr.v12n3p94

Economic crisis and Greek food firms 

Notta, O., and A. Vlachvei (2020). Determinants of performance in Greek food and beverage industry during the years of economic crisis in Advances in Cross Section Data Methods in Applied Economic Research, Tsounis and Vlachvei (eds), Proceedings of the 2019 International Conference on Applied Economics (ICOAE), Springer Proceedings in Business and Economics, Springer International Publishing, AG2019.

Environmental / Energy Economics

Guijarro, F. and Tsinaslanidis, P., (2020). Analysis of the Academic Literature on Environmental Valuation. International journal of environmental research and public health, 17(7), p.2386.

Lianos, T., Pseiridis, A., Tsounis, N., (2020), ‘On the Relationship between GDP and Energy: A Critical Comment’, International Journal of Energy Economics and Policy, 10(2):458-463. DOI: https://doi.org/10.32479/ijeep.8418

Yifei, C. and Menegaki, A.N. (2019). Fourier Quantile Unit Root Test on Clean Energy Consumption, Energy Economics 78: 324-334

Arminen, H. and Menegaki, A.N. (2019). Corruption, climate and the energy-environment-growth nexus, Energy Economics, 80:621-634

Yifei, C. and Menegaki, A.N. (2019). Convergence of Clean Energy Consumption – Panel Unit Root Test with Sharp and Smooth Breaks, Environmental Science and Pollution Research 26 (18), pp.18790-18803

Menegaki, A.N. and Tiwari, A. (2019). A Kalman Filter approach on the price elasticity of electricity for India in the period 1975-2013, Energy 183: 385-397

Menegaki, A., (2019). The ARDL method in the energy-growth nexus field; Best implementation strategies, Economies, MDPI, Open Access Journal, vol. 7(4) : 105, October.

Bulut, U. and Menegaki, A.N. (2020). Solar energy and economic growth in top 10 countries with the highest installed capacity, Energy Sources, Part B 15: 1-14

Dritsaki M. and Dritsaki, C. (2020). “Forecasting European Union CO2 emissions using autoregressive integrated moving average-autoregressive conditional heteroscedasticity models”, International Journal of Energy Economics and Policy, Vol.10, No.4, pp.411-423. (Impact Factor, Scopus).

Stamatiou, P., Dritsaki, C. and Niklis D. (2020). “CO2 emissions, energy consumption, economic growth, trade and urbanization in Greece”, ICOAE, Virtual Conference 2-3 July, Advances in Longitudinal Data Methods in Applied Economic Research, (Springer).

International Trade

Yifei, C. and Menegaki, A.N. (2019). FDI, Growth and Trade Partisan Conflict in the US: TVP BVAR Approach, Empirical Economics (0):1-28, Doi: 10.1007/s00181-019-01795-1 

Dritsaki C. and Stamatiou, P. (2019). “Investigating the impact of market openness on economic growth for Poland: An autoregressive distributed lag bounds testing approach to cointegration”, International Journal of Economics and Financial Issues, Vol.9, No.6, pp.123-131.

Dritsaki M. and Dritsaki, C. (2020). “Trade openness and economic growth: A panel data analysis of Baltic countries”, Asian Economic and Financial Review, Vol.10, No.3, pp.313-324.  

Marketing Strategies

Iliopoulou, Ef. and A. Vlachvei, (2021). Consumers’ Motives for Visiting Social Media Brand Pages and Social Media Advertisements in Advances in Longitudinal Data Methods in Applied Economic Research, Tsounis and Vlachvei (eds), Proceedings of the 2020 International Conference on Applied Economics (ICOAE), Springer Proceedings in Business and Economics, Springer International Publishing AG 2021

Giovanis, A., Kavoura, A., Rizomyliotis, A., Varelas, S. and Vlachvei, A., (2019). ‘Exploring the Factors Affecting Consumer Acceptance of Proximity M-Payment Services’ in Strategic Innovative Marketing and Tourism, A.,  Kavoura,  Kefallonitis and Giovanis eds, Proceedings of the 7th ICSIMAT, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer International Publishing, pp. 551-558

Panigyrakis, G., & Panopoulos, A. & Koronaki, E., (2019), “All we have is words: applying rhetoric to examine how social media marketing activities strengthen the connection between the brand and the self”, International Journal of advertising, 1-20. 

Koronaki, E. & Theodoridis, P. , (2020), “Crafting food shopping experiences: the case of food halls in luxury departments stores”, Consumer Science and Strategic Marketing: Case Studies on Food Experiences: Insights for Marketing, Retail and Events, Editors: Steffen, A. & Doppler, S. Publisher: Elsevier (ISBN: 978-0-12-817792-1, pp: 51-63)

Panopoulos, A., Koronaki, E., Kyrousi A. and Zotou, A., (2020), “Redefining luxury advertising: motivation in advertised value, attitudes and susceptibility”, Global Marketing Conference, Seoul, 5-8 November

Kyrousi, A., Zotou, A. & Koronaki, E., (2020), “Consumers under lockdown: self-gifting and mood alleviation”, International Conference on Strategic Innovative Marketing and Tourism -ICSIMAT 2020, Virtual Conference, September 26-28.

Vlachvei, A., Koronaki, E & Rogriduez-Garcia, A., (2020), “Constructing consumer-brand relationships for luxury brands: the role of the omni-channel experience and perceived uniqueness”, International Conference on Contemporary Marketing Issues ICCMI, Virtual Conference, September 11-13.

Koronaki, E., Theodoridis, P., (2020), “What does sustainable luxury consist of and how is it linked to brand experience An examination of social media posts”, International Conference on Contemporary Marketing Issues ICCMI, Virtual Conference, September 11-13.

Koronaki, E., Theodoridis, P. & Panigyrakis, G., (2019), “Linking luxury brand experience and brand attachment through self-brand connections: a role-theory perspective” International Conference on Strategic Innovative Marketing and Tourism -ICSIMAT 2019, Chios, Greece, July 17-21.

Kyrousi, A., Zotou, A. & Koronaki, E., (2019), “Creative Experiences as Self-Gifts: Understanding the Consumption of Aesthetic Products”, 18th International Conference on Research in Advertising (ICORIA), June 28-20, Krems, Austria.

Sectoral Studies

Bassiakos, Ι., Kalogiratou, Ζ., Monovasilis, Τ., Tsounis, Ν., (2021), ‘Computational method for approximating the behaviour of a triopoly: an application to the mobile telecommunications sector in Greece’, International Journal of Computational Economics and Econometrics, 11:63-77.

Monovasilis, T., Kalogiratou, Z., Tsounis,N., Bertsatos, G. and Moustakli, S., (2020), “Mathematical Modeling of the Brewery Sector in Greece with the Use of Differential Equations”, Chapter 43 in N. Tsounis and A. Vlachvei (eds.), Advances in Cross-Section Data Methods in Applied Economic Research, Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 651-659. https://doi.org/10.1007/978-3-030-38253-7_41

Tourism

Evangelou, E., Iliopoulou, Ef., Evangelou, P., A. Vlachvei and Th. Monovasilis, (2019). “Airbnb and Greek travellers” in TOURMAN 2019 Conference Proceedings “Tourism, travel and hospitality at crossroads: The way ahead” Christou, Alexandris and Fotiadis (eds), Thessaloniki, Greece, 24-27 October 2019, ISBN: 978-618-80440-6-7, pp.24-29

Menegaki, A.N. and Agiomirgianakis, G.M. (2019). Sustainable technologies in Greek tourist accommodation; Part 1: A qualitative review, Progress in Industrial Ecology-An international journal Vol 13(4): 373-400

Ahmad, N., Menegaki, A.N., Al-Muharrami, S., (2020). “Systematic Literature Review Of Tourism Growth Nexus: An Overview Of The Literature And A Content Analysis Of 100 Most Influential Papers”, Journal of Economic Surveys, 34 (5): 1068-1110

Menegaki, A.N., Tiwari, A.K. and Agiomirgianakis, G.M. (2020). Asymmetries in European inbound and outbound tourism: Normal, luxury or inferior good, Fresh evidence from a Quantile Regression, European Journal of Tourism Research, 25:2508

Monetary Policy 

Dritsaki C. (2019). “Modeling the volatility of exchange rate currency using GARCH model”, Economia Internazionale,Vol.72, No.2, pp.209-230.

Stamatiou, P. and Dritsaki C. (2019). “The Phillips curve: unemployment dynamics and the NAIRU estimates of Poland’s economy”, Economia Internazionale, Vol.72, No.3, pp.281-312.

Roussou I., Dritsaki, C, and Stiakakis E., (2019) “The bitcoin’s network effects paradox - A time series analysis”, Theoretical Economics Letters, Vol.9, No.6, pp.1981-2001.

Dritsaki, C. (2019). “The stability of money demand in the long-run: An empirical study from Italy”, ICOAE, Milan - Italy 4-6 July, Advances in Cross-Section Data Methods in Applied Economic Research, pp.401-418. (Springer). 

Dritsaki C. and Dritsaki, M. (2020). “The long-run money demand function: Empirical evidence from Italy”, International Journal of Economics and Financial Issues, Vol.10, No.1, pp.186-195.  

Applied Finance / Computer Science 

Tsinaslanidis, P. and Guijarro, F., (2020). What makes trading strategies based on chart pattern recognition profitable?. Expert Systems, p.e12596.

TOP