×

Πολιτική διασφάλισης ποιότητας

Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την μονάδα διασφάλισης ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την πολιτική ποιότητας του Τμήματος του με την πολιτική ποιότητας του Ιδρύματος και εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού του έργου.

Η Πολιτική Διασφάλισης του Τμήματος δημοσιοποιείται και διαχέεται στα εμπλεκόμενα μέλη του, διαμορφώνεται, μεταβάλλεται, βελτιώνεται και προσαρμόζεται στις τρέχουσες συνθήκες και απαιτήσεις, και ανατροφοδοτείται διαρκώς με την ενεργό συμμετοχή όλων των μελών του Τμήματος (διδακτικό προσωπικό, φοιτητές και φοιτήτριες, διοικητικό προσωπικό).

Το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, θέτει, υλοποιεί και παρακολουθεί τους στόχους ποιότητας, καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους, και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Ειδικότερα, η υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών προϋποθέτει την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας οι οποίες διασφαλίζουν:

·        την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών, ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις της οικονομικής επιστήμης.

·        την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,

·        τη σύνδεση του περιεχομένου των Προγραμμάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας

·        τη σύνδεση του περιεχομένου του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας

·        την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου,

·        την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,

·        την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας,

·        τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα,

·        τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως διοικητικές υπηρεσίες, βιβλιοθήκη, κέντρο υπολογιστών και γενικά παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τα μέλη ΔΕΠ, τους εκπαιδευόμενους/όμενες και τις διοικητικές υπηρεσίες.

·        τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και των μεταπτυχιακών στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ του Τμήματος και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

·        την ανά τετραετία εξωτερική πιστοποίηση του προπτυχιακού και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών από την ΕΘΘΑΕ

ΟΜΕΑ
Καθηγήτρια Ασπασία Βλάχβεη (Πρόεδρος)
Επίκουρη Καθηγήτρια Μελίνα Δριτσάκη
Επίκουρη Καθηγήτρια Σταυρούλα Λασπίτα
Επίκουρος Καθηγητής Πρόδρομος Τσινασλανίδης
Βασιλαρίδης Αθανάσιος (εκπρόσωπος φοιτητών)

TOP