×

Η φοίτηση στο Τμήμα διαρκεί 8 εξάμηνα. Στα δύο πρώτα έτη σπουδών οι φοιτητές διδάσκονται δεκαοκτώ μαθήματα, τα οποία αφορούν κυρίως τη βασική οικονομική θεωρία και την ποσοτική ανάλυση, καθώς και τα οικονομικά της επιχείρησης.

Οι σπουδές στα πρώτα έτη στοχεύουν στην εμβάθυνση στο γνωστικό αντικείμενο, καθώς και την προετοιμασία επιλογής κατεύθυνσης στο τρίτο έτος.

Για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται 34 μαθήματα, σύνολο 240 ECTS (European Credi t Transfer System) . Τα ECTS είναι πιστωτικές μονάδες που μεταφέρονται μεταξύ των τμημάτων και αντιστοιχούν στο φόρτο εργασίας κάθε μαθήματος.

Ο απονεμόμενος τίτλος σπουδών είναι 6ου επιπέδου προσόντων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Κατευθύνσεις

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος παρέχει δύο κατευθύνσεις, οι οποίες συγκροτούνται από δέσμες με μαθήματα επιλογής, στα τελευταία δύο έτη. Οι δέσμες αυτές αποτελούν επί το πλείστον εξειδικεύσεις των μαθημάτων που έχουν διδαχθεί κατά τα προηγούμενα εξάμηνα.

Οι κατευθύνσεις είναι:

  • Οικονομική Ανάλυση
  • Οικονομική των Επιχειρήσεων
    Στο τρίτο έτος, στην έναρξη του 5ου εξαμ., κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει μία από τις δύο κατευθύνσεις και εκτός των 2 υποχρεωτικών μαθημάτων ανά εξάμηνο οφείλει να παρακολουθήσει επιπλέον 2 μαθήματα επιλογής ανά εξάμηνο της κατεύθυνσης που επέλεξε. Στην διαδικασία επιλογής μαθημάτων, ο φοιτητής/τρια μπορεί να πιστώσει μαθήματα του προγράμματος Erasmus.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών αναμένεται να αναπτύξουν τα παρακάτω:

• Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων πού αφορά θέματα Οικονομικής Ανάλυσης και Διαχείρισης Οντοτήτων τόσο με την πλατιά τους έννοια μίας συνολικής κοινωνικής / κυβερνητικής ύπαρξης όσο και με την στενή τους έννοια μίας Επιχειρηματικής Οργάνωσης όπου εμπεριέχονται στοιχεία και γνώσεις τόσο σε πεδία της Μακροοικονομικής ανάλυσης, της μικροοικονομικής ανάλυσης, την οικονομικής ανάπτυξης, της νομισματικής ανάλυσης και την δημόσια οικονομική καθώς και στα πεδία της διοίκησης επιχειρήσεων, της λογιστικής, της κοστολόγησης , της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και του Μάρκετινγκ
• Κατανοούν και να εφαρμόζουν ποσοτικές μεθοδολογίες που συνδέονται στενά με την οικονομική επιστήμη, όπως μεθοδολογίες ανάπτυξης οικονομετρικών υποδειγμάτων, ανάλυσης χρονοσειρών, στατιστικής ανάλυσης και αξιολόγησης επενδύσεων.
• Αναλύουν καθημερινά οικονομικά προβλήματα και να αξιολογούν συγκεκριμένες προτάσεις οικονομικής πολιτικής.
• Περιγράφουν, να συγκρίνουν και να ασκούν κριτική σκέψη σε θεωρίες, βασικές έννοιες, αρχές και μεθοδολογίες των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύονται στο τμήμα.
Δεξιότητες
• Συλλέγουν, να διαχειρίζονται, να αναλύουν, και να ερμηνεύουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο κοινωνικοοικονομικά δεδομένα.
• Αναπτύσσουν κατάλληλα μέτρα οικονομικής πολιτικής.
• Επιλέγουν και να εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα οικονομικά εργαλεία για την κατανόηση, εξήγηση και αντιμετώπιση σύγχρονων οικονομικών φαινομένων και προβλημάτων αλλά και για την διερεύνηση των θεμάτων που άπτονται της οικονομικής επιστήμης.
• Χρησιμοποιούν εξειδικευμένα λογισμικά πακέτα για την εφαρμογή οικονομετρικών και άλλων ποσοτικών τεχνικών.
Ικανότητες
• Ετοιμάζουν και να παρουσιάζουν εργασίες με αποτελεσματικό τρόπο ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο, χώρο και ακροατήριο.
• Διεκπεραιώνουν αποτελεσματικά εργασίες σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο.
• Έχουν αναπτύξει κριτική σκέψη που να ασκούν σε σύνθετα οικονομικά θέματα και προβλήματα.
• Επιδεικνύουν ικανότητα λήψης αποφάσεων, υπευθυνότητα και αυτονομία. "

TOP