×

Φοίτηση

Η συνολική φοίτηση στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ορίζεται σε 8 εξάμηνα με συνολικό φόρτο εργασίας 240 ECTS για τη λήψη πτυχίου. Οι σπουδές στα πρώτα δύο έτη στοχεύουν στην εμβάθυνση στο γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης, καθώς και την προετοιμασία των φοιτητών/τριών για την συνέχιση των σπουδών τους στο 3ο και 4ο έτος σπουδών σε πλέον εξειδικευμένα μαθήματα των δύο προσφερόμενων από το Τμήμα κατευθύνσεων. Ο απονεμόμενος τίτλος σπουδών είναι 6ου επιπέδου προσόντων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που προσφέρει το ΠΠΣ δίνουν τη δυνατότητα σε όσους/-ες φοιτητές/-τριες επιθυμούν, να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω των εφαρμοσμένων μαθημάτων, των εργαστηριακών μαθημάτων, των εργασιών (ατομικών και ομαδικών) και της γενικότερης σύνδεσης του ΠΠΣ με την έρευνα.

Κατευθύνσεις

Στην έναρξη του 5ου εξαμήνου, κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει μία από τις δύο κατευθύνσεις και εκτός των 2 υποχρεωτικών μαθημάτων ανά εξάμηνο οφείλει να παρακολουθήσει επιπλέον 2 μαθήματα επιλογής ανά εξάμηνο της κατεύθυνσης που επέλεξε. Στην διαδικασία επιλογής μαθημάτων, ο φοιτητής/τρια μπορεί να πιστώσει μαθήματα του προγράμματος Erasmus.

Οι κατευθύνσεις είναι:

 • Οικονομική Ανάλυση
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων

Μαθησιακά αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ καταδεικνύουν τον ακαδημαϊκό του χαρακτήρα, καθώς τονίζουν τις ακόλουθες δεξιότητες: (α) γνώση και κατανόηση, (β) εφαρμογή της γνώσης, (γ) ανάπτυξη κριτικής σκέψης, (δ) επικοινωνία και (ε) ικανότητα λήψης αποφάσεων, υπευθυνότητα και αυτονομία.

Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Τμήματος, με την ολοκλήρωση του ΠΠΣ Οικονομικών Επιστημών αναμένεται να:

Γνώσεις

 • Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία τόσο σε πεδία της μακροοικονομικής ανάλυσης, της μικροοικονομικής ανάλυσης, της οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης, της νομισματικής ανάλυσης και της δημόσιας οικονομικής καθώς και στα πεδία της διοίκησης των επιχειρήσεων, της λογιστικής, της κοστολόγησης, της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, του μάρκετινγκ και της επιχειρηματικότητας.
 • Κατανοούν και να εφαρμόζουν ποσοτικές μεθοδολογίες που συνδέονται στενά με την οικονομική επιστήμη, όπως μεθοδολογίες ανάπτυξης οικονομετρικών υποδειγμάτων, ανάλυσης χρονοσειρών, στατιστικής ανάλυσης και αξιολόγησης επενδύσεων.
 • Αναλύουν καθημερινά οικονομικά προβλήματα και να αξιολογούν συγκεκριμένες προτάσεις οικονομικής πολιτικής.
 • Περιγράφουν, να συγκρίνουν και να ασκούν κριτική σκέψη σε θεωρίες, βασικές έννοιες, αρχές και μεθοδολογίες των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύονται στο Τμήμα ΟΕ.

Δεξιότητες

 • Συλλέγουν, να διαχειρίζονται, να αναλύουν, και να ερμηνεύουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο κοινωνικοοικονομικά δεδομένα.
 • Αναπτύσσουν κατάλληλα μέτρα οικονομικής πολιτικής.
 • Επιλέγουν και να εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα οικονομικά εργαλεία για την κατανόηση, εξήγηση και αντιμετώπιση σύγχρονων οικονομικών φαινομένων και προβλημάτων αλλά και για την διερεύνηση των θεμάτων που άπτονται της οικονομικής επιστήμης.
 • Χρησιμοποιούν εξειδικευμένα λογισμικά πακέτα για την εφαρμογή οικονομετρικών και άλλων ποσοτικών τεχνικών.
 • Ετοιμάζουν και να παρουσιάζουν εργασίες με αποτελεσματικό τρόπο ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο, χώρο και ακροατήριο.
 • Διεκπεραιώνουν αποτελεσματικά εργασίες σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο.
 • Έχουν αναπτύξει κριτική σκέψη για την επίλυση σύνθετων οικονομικών θεμάτων και προβλημάτων.
 • Επιδεικνύουν ικανότητα λήψης αποφάσεων, υπευθυνότητα και αυτονομία.

TOP