×

ΔΠΜΣ: Ενεργειακές επενδύσεις και περιβάλλον - MSc of ENERGY INVESTMENTS AND ENVIRONMENT– M.Sc. EN.I.EN.

Τίτλος: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ενεργειακές επενδύσεις και περιβάλλον - MSc of ENERGY INVESTMENTS AND ENVIRONMENT– M.Sc. EN.I.EN.» (Σε συνεργασία με τα Τμήματα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής και Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας)


ΦΕΚ: 4678/19-12-2019 τεύχος δεύτερο


Περιγραφή: Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» έχει ως κεντρικό στόχο την ολοκληρωμένη επιστημονική εξειδίκευση στελεχών, ικανών να υποστηρίξουν τεχνικο-οικονομικά τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας με χρήση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον και να απασχοληθούν σε ανάλογες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


Ειδικότεροι στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:
1. Η ολοκληρωμένη εξειδίκευση των φοιτητών του ΠΜΣ στα εξής επιστημονικά πεδία:
•Διεθνές θεσμικό πλαίσιο στους τομείς παραγωγής – κατανάλωσης ενέργειας σε συσχέτιση με τις παγκόσμιες προτεραιότητες προστασίας του περιβάλλοντος και του κλίματος, καθώς και της αειφορικής χρήσης των φυσικών πόρων.
•Διαχείριση των καυσίμων με φιλικά περιβαλλοντικές τεχνολογίες και μεθόδους
•Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειακών επενδύσεων.
2. Η γρήγορη ένταξη των αποφοίτων του ΠΜΣ στην αγορά εργασίας και η επιτυχής επαγγελματική σταδιοδρομία τους.

TOP