×

Π.Μ.Σ. στη «Δημόσια Διοίκηση»

ΔΠΜΣ: Ενεργειακές επενδύσεις και περιβάλλον - MSc of ENERGY INVESTMENTS AND ENVIRONMENT– M.Sc. EN.I.EN.

Τίτλος: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.): «Δημόσια Διοίκηση» (Master of Science (M.Sc.) in Public Administration)


ΦΕΚ: ΦΕΚ τ.Β' 4480_24-08-2022


Περιγραφή: Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Δημόσια Διοίκηση» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει ως σκοπό την εξειδίκευση επιστημόνων στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης.


Οι επιμέρους στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι εξής:
• H δημιουργία ειδικευμένων στελεχών με άρτια εκπαίδευση που θα συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Δημοσίου τομέα.
• H βελτίωση της θεωρητικής και πρακτικής γνώσης των ατόμων που υπηρετούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με επωφελή αποτελέσματα για ολόκληρη την κοινωνία.
• Η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθησης των φοιτητών/τριών και η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών και λειτουργών με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της διοίκησης και οργάνωσης μονάδων του ευρύτερου δημόσιου τομέα προωθώντας και υποστηρίζοντας την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα.
• H ανάπτυξη των απαραίτητων διοικητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητα για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στη διοίκηση των δημόσιων οργανισμών.
• Η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές στον τομέα της δημόσιας διοίκησης.
• Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για διδακτορικές σπουδές.

Τίτλος: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ενεργειακές επενδύσεις και περιβάλλον - MSc of ENERGY INVESTMENTS AND ENVIRONMENT– M.Sc. EN.I.EN.» (Σε συνεργασία με τα Τμήματα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής και Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας)


ΦΕΚ: 4678/19-12-2019 τεύχος δεύτερο


Περιγραφή: Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» έχει ως κεντρικό στόχο την ολοκληρωμένη επιστημονική εξειδίκευση στελεχών, ικανών να υποστηρίξουν τεχνικο-οικονομικά τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας με χρήση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον και να απασχοληθούν σε ανάλογες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


Ειδικότεροι στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:
1. Η ολοκληρωμένη εξειδίκευση των φοιτητών του ΠΜΣ στα εξής επιστημονικά πεδία:
•Διεθνές θεσμικό πλαίσιο στους τομείς παραγωγής – κατανάλωσης ενέργειας σε συσχέτιση με τις παγκόσμιες προτεραιότητες προστασίας του περιβάλλοντος και του κλίματος, καθώς και της αειφορικής χρήσης των φυσικών πόρων.
•Διαχείριση των καυσίμων με φιλικά περιβαλλοντικές τεχνολογίες και μεθόδους
•Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειακών επενδύσεων.
2. Η γρήγορη ένταξη των αποφοίτων του ΠΜΣ στην αγορά εργασίας και η επιτυχής επαγγελματική σταδιοδρομία τους.

TOP