×

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών βρίσκεται εντός του κτηρίου της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά, στην περιοχή Φούρκα.
Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους :
 Τη σωστή επιλογή, απόκτηση, αποτελεσματική διαχείριση και διάθεση του απαραίτητου υλικού, για να μπορεί κάθε φορά να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές, ή άλλες δραστηριότητες της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.
 Την σύνταξη και προσφορά βιβλιογραφικών πληροφοριών με βάση τις ανάγκες των χρηστών της σε όλους τους τομείς του επιστητού.
 Τη συνεχή έρευνα και κάλυψη των αναγκών των χρηστών της, με βάση τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλά και την εφαρμογή αυτής στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης.
 Την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών της πόρων, αλλά, και τη φροντίδα για εξασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής και του απαραίτητου επιστημονικού προσωπικού που θα πλαισιώνει τη Βιβλιοθήκη, για την στήριξη των τρεχουσών αλλά και μελλοντικών αναγκών που προκύπτουν σε συνάρτηση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιούπολης Καστοριάς
τηλ. 2467087183, Fax: 2467087063, E-mail: abourtsos@uowm.gr
Περιοχή Φούρκα, ΤΚ 52100 Καστοριά

TOP