×

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας του Τμήματος, με την άριστη επιστημονική κατάρτιση, παρέχουν υψηλή ποιότητα διδακτικού και εκπαιδευτικού έργου, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο και διαθέτουν διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνητική δραστηριότητα.

Στους στρατηγικούς στόχους της επόμενης τριετίας  περιλαμβάνονται όλες οι συνιστώσες της Εκπαίδευσης, της ‘Έρευνας, και της Σύνδεσης του Τμήματος με την κοινωνία.

01

Εκπαιδευτικό έργο

 • Συνεχής βελτίωση του προγράμματος σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση, με έμφαση στην εισαγωγή διαδραστικών εκπαιδευτικών μέσων, προώθηση αριστείας με θέσπιση βραβείων για φοιτητές.
 • Εφαρμογή πολιτικής ποιότητας με συνεχή αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών) από τους φοιτητές, και την ύπαρξη μηχανισμού δράσης στην αξιολόγηση από το Τμήμα.
 • Επικαιροποίηση του Κανονισμού Σπουδών όταν προκύπτουν νέα δεδομένα
 • Βελτίωση της επικοινωνίας φοιτητών – καθηγητών (γραφεία και χώροι του Τμήματος, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και προσωπικές ιστοσελίδες, κοινωνικά δίκτυα – ιστολόγια, πίνακες ανακοινώσεων).
 • Βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας καθηγητών – γραμματείας καθώς και της εξωτερικής επικοινωνίας με την κεντρική διοίκηση.
 • Ισχυροποίηση εξωστρέφειας και διεθνούς παρουσίας μέσω ανταλλαγών φοιτητών και μελών ΔΕΠ
 • Υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού και του εσωτερικού
 • Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ)
 • Διερεύνηση δημιουργίας νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
02

Ερευνητικό Εργο

Βασικός στόχος του τμήματος αποτελεί η ποσοτική και ποιοτική παραγωγή ερευνητικού έργου, προώθηση  της καινοτομίας στην έρευνα με ενίσχυση συνεργασιών σε αντικείμενα αιχμής με ιδρύματα του εξωτερικού και παροχή κινήτρων για ερευνητική αριστεία. Πιο συγκεκριμένα  το Τμήμα πραγματοποιεί τις παρακάτω δράσεις:

 • Στην αρχή κάθε έτους, γίνεται συζήτηση των μελών Ε.Π. με τον πρόεδρο του τμήματος και κατάθεση των ετήσιων  ατομικών ερευνητικών στόχων.
 • Θεσμοθετημένη συζήτηση σε μια τουλάχιστον Γενική Συνέλευση, στο τέλος τους έτους, για τις αποκλίσεις και βελτιώσεις των ερευνητικών στόχων όχι μόνο των μελών, αλλά και του ίδιου του τμήματος.
 • Παροχή κινήτρων για ερευνητική αριστεία: Ταξινόμηση των επιστημονικών περιοδικών και ανεύρεση πόρων για τη χρηματοδότηση των δημοσιεύσεων στις πρώτες ποιοτικές κατηγορίες.
 • Αναγνώριση με μνεία ιδιαίτερη σε γενική συνέλευση του τμήματος για τα μέλη που ξεπέρασαν τους αναμενόμενους στόχους.
 • Πραγματοποίηση σεμιναρίων και ημερίδων με προσκεκλημένους αναγνωρισμένους επιστήμονες.
 • Απόκτηση βάσεων δεδομένων για παραγωγή ερευνητικών εργασιών.
 • Αναζήτηση και εξασφάλιση χρηματοδότησης έρευνας από κοινωφελή ιδρύματα και από εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.
 • Προσπάθεια αναζήτησης άλλων πόρων όπως, χορηγίες από Ιδρύματα που προωθούν διεπιστημονικές συνεργασίες κ.λπ., με σκοπό την ενίσχυση της έρευνας, την κινητικότητα καθηγητών και φοιτητών, και τη διεθνοποίηση.
03

Διασύνδεση με την κοινωνία

 • Βελτίωση της προσφοράς και αναγνωρισιμότητας του Τμήματος στην τοπική κοινωνία
 • Δράσεις του Τμήματος με κοινωφελή σκοπό, π.χ. ημέρα ενημέρωσης του κοινού για σημαντικά οικονομικά θέματα μέσω εκδηλώσεων για το κοινό, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών
 • Μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ σεμινάρια που καλύπτουν ανάγκες της κοινωνίας της Καστοριάς και των εργαζομένων της
 • Υπογραφή Μνημονίων συνεργασίας με φορείς της τοπικής κοινωνίας όπως Δήμος Καστοριά και  Επιμελητήριο Καστοριάς
 • Κοινωνική Υποστήριξη των φοιτητών
 • Το τμήμα υποστηρίζει τους φοιτητές με την αξιοποίηση του θεσμού της δίωρης απασχόλησης με την εξεύρεση υποτροφιών (Ι.Κ.Υ, διάφορα κληροδοτήματα) με την εξασφάλιση ευκαιριακής μερικής απασχόλησης (ερευνητικά προγράμματα, βιβλιοθήκη, φωτοτυπικό, γραμματειακή υποστήριξη).
 • με τη διαμεσολάβηση στους παραγωγικούς φορείς της περιοχής για εξεύρεση προσωρινής εποχιακής εργασίας όσο είναι δυνατό σε επαγγελματικά πεδία των γνωστικών αντικειμένων του τμήματος.
 • To τμήμα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διευκόλυνση και γενικότερα υποστήριξη των ΑΜΕΑ.
TOP
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση