×

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος περιλαμβάνουν τα παρακάτω πεδία:

 • Μαθηματικά
 • Μάρκετινγκ
 • Χρηματοοικονομικά
 • Διοίκηση
 • Μακροοικονομικά
 • Μικροοικονομικά
 • Οικονομετρία
 • Οικονομική ανάλυση
 • Εφαρμοσμένα οικονομικά
 • Νομισματική θεωρία και πολιτική
 • Επιχειρηματικότητα
 • Οικονομική μεγέθυνση
TOP