Λήψη Πτυχίου

Πτυχίο στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Στους φοιτητές που συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση των σπουδών τους απονέμεται ο ακαδημαϊκός τίτλος του πτυχιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η φοίτηση στο Τμήμα διαρκεί 8 εξάμηνα. Στα δύο πρώτα έτη σπουδών οι φοιτητές διδάσκονται δεκαοκτώ μαθήματα, τα οποία αφορούν κυρίως τη βασική οικονομική θεωρία και την ποσοτική ανάλυση, καθώς και τα οικονομικά της επιχείρησης. Οι σπουδές στα πρώτα έτη στοχεύουν στην εμβάθυνση στο γνωστικό αντικείμενο, καθώς και την προετοιμασία επιλογής κατεύθυνσης στο τρίτο έτος.

Για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται 34 μαθήματα, σύνολο 240 ECTS (European Credit Transfer System). Τα ECTS είναι πιστωτικές μονάδες που μεταφέρονται μεταξύ των τμημάτων και αντιστοιχούν στο φόρτο εργασίας κάθε μαθήματος. Ο απονεμόμενος τίτλος σπουδών είναι 6ου επιπέδου προσόντων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος παρέχει δύο κατευθύνσεις, οι οποίες συγκροτούνται από δέσμες με μαθήματα επιλογής, στα τελευταία δύο έτη. Οι δέσμες αυτές αποτελούν επί το πλείστον εξειδικεύσεις των μαθημάτων που έχουν διδαχθεί κατά τα προηγούμενα εξάμηνα.

Οι κατευθύνσεις είναι:

Οικονομική Ανάλυση
Οικονομική των Επιχειρήσεων
Στο τρίτο έτος, στην έναρξη του 5ου εξαμ., κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει μία από τις δύο κατευθύνσεις και εκτός των 2 υποχρεωτικών μαθημάτων ανά εξάμηνο οφείλει να παρακολουθήσει επιπλέον 2 μαθήματα επιλογής ανά εξάμηνο της κατεύθυνσης που επέλεξε. Στην διαδικασία επιλογής μαθημάτων, ο φοιτητής/τρια μπορεί να πιστώσει μαθήματα του προγράμματος Erasmus.

TOP