ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΦΕΚ 1828/ 13-5-2020)

Το θεσμοθετημένο Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Οικονομικών, καλύπτει τις ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της εφαρμοσμένης οικονομετρίας με έμφαση την Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική, Εφαρμοσμένα Διεθνή Οικονομικά, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική, συμπεριλαμβανομένης της Βιομηχανικής Οργάνωσης, Εφαρμοσμένα Αγροτικά Οικονομικά και την εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική. Το εργαστήριο έχει σκοπό:

  • 1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
  • 2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
  • 3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
  • 4. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α’ 53).
  • 5. Την ύπαρξη και διατήρηση ιστοχώρου, στο οποίο δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της ερευνητικής και λοιπής δραστηριότητας των μελών του Εργαστηρίου και άλλων συγγενών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, των Α.Ε.Ι. της χώρας και Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής.
TOP
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση